در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

همکاران محترم

حسب اطلاع واصله افرادی ناشناس با جعل عناوینی چون مدیر امور مالی، مسئول حسابداری و ... با پرسنل دانشگاه(اعضای محترم هیات علمی - کارمندان و ...)تماس گرفته و بعضا با ارائه اطلاعاتی صحیح به قصد ایجاد اطمینان، عنوان می نمایند:اشتباها مبالغی به حساب شما واریز شده و درخواست عودت مبلغ را نموده و پرسنل مخاطب را به هر نحوی به سمت دستگاه عابر بانک هدایت می نمایند.

لذا مقتضی است در صورت هرگونه تماس از سوی افراد و شماره تلفن های ناشناس با موضوع فوق الذکر، ضمن هوشیاری کامل، مراتب را سریعا به حراست دانشگاه (شماره تماس 66401086)اعلام فرمایید.